Rok 2023 był bardzo intensywny zarówno dla SHAiL jak i dla wszystkich hodowców i właścicieli alpak w Polsce. Wchodzące w życie nowe normy prawne dają nadzieję na uporządkowanie chaosu wywołanego niekontrolowanym importem alpak do naszego kraju, masowym napływem zwierząt bez pochodzenia, bez daty urodzenia, a nawet pod przykrywką innego gatunku.

6 stycznia 2023 r.  –

weszła w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U.2022.poz 2727). Ustawa ta nakłada obowiązek trwałego oznakowania i rejestracji nie tylko alpak, które na mocy Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2021 poz. 36) stały się zwierzętami gospodarskimi, ale także pozostałych gatunków wielbłądowatych, tj. lam, wielbłądów oraz wikuni. Do ustawy tej przygotowano 10 aktów wykonawczych (9 aktualnie obowiązujących), m.in. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej tych środków (Dz.U. 2023 poz. 22).

3 lutego 2023r.   –

zaprezentowano nową odsłonę strony www.shail.pl. Strona poza dużą ilością informacji hodowlanych zawiera szereg bardzo ważnych narzędzi, m.in. możliwość dwuetapowej rejestracji zwierząt do Ksiąg Hodowlanych. Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam na mocy decyzji nr. 51/2022 i 52/2022 MRiRW z dnia 28 czerwca 2022 roku prowadzi Księgi Hodowlane alpak obu ras (suri, huacaya). Księgi hodowlane zgodnie z Ustawa-z-dnia-10-grudnia-2020-r.-o-organizacji-hodowli-i-rozrodzie-zwierzat-gospodarskich.pdf mogą być prowadzone tylko jedne dla danej rasy. Te prowadzone przez SHAiL to JEDYNE zgodne z obowiązującym w Polsce prawem i jedyne honorowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dodatkowo wspomnieć należy, iż jedynym obowiązującym Wzorcem Rasy Huacaya oraz Wzorcem Rasy Suri są te zamieszczone na www.shail.pl w zakładce “Ocena Wartości Użytkowej”.

LUTY 2023 r. –

przez cały luty trwały konsultacje społeczne dotyczące Zasad dokonywania wpisów do Ksiąg Hodowlanych oraz Zasad prowadzenia Oceny Wartości Użytkowej alpak. Księgi Hodowlane to dobro wspólne, to narzędzie tworzone dla wszystkich hodowców alpak i chcieliśmy aby ostateczny kształt i wprowadzane przepisy były dogodne dla wszystkich hodowców nie tylko członków naszego stowarzyszenia. Dziękujemy za wszystkie uwagi.

Dokumenty te były także konsultowane z polskimi naukowcami.

8 lutego 2023 r. –

weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U.2023 poz.244). To kolejny dokument w którym alpaki i lamy zaistniały jako pełnoprawne zwierzęta gospodarskie. W dokumencie tym podano współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na DJP.

DJP, duża jednostka przeliczeniowa inwentarza (ang. LU, LSU – Livestock Unit) – umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg. Używana jest m.in. do szacowania zapotrzebowania gospodarstwa na paszę. Mamy więc już państwową odpowiedź na pytanie “ile alpak mogę utrzymać na hektarze pastwiska”.

21-23 kwietnia 2023 r. –

na SGGW w Warszawie odbył się Kurs Klasyfikator Oceny Wartości Użytkowej alpak. Mamy pierwszych w Polsce Klasyfikatorów OWU, którzy na zlecenie Stowarzyszenia Hodowców Alpak i Lam oraz na potrzeby prowadzenia Ksiąg Hodowlanych będą dokonywali oceny wartości hodowlanej zgłaszanych i wpisywanych zwierząt. Bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni z tego, że nasza kadra to wysoce wykwalifikowani specjaliści, między innymi doktorzy, profesorowie, doświadczeni hodowcy, którzy będą razem z nami tworzyli jedyne w kraju Księgi Hodowlane Alpak.

6 maja 2023 r. –

odbyła się kolejna edycja Kursu Podstawowego „Chów i hodowla alpak” organizowanego przez Stowarzyszenia Hodowców Alpak i Lam. W tym roku kursanci mieli do wyboru trzy różne lokalizacje – Alpaki na Kaszubach, Alpaki Sajówka lub Hodowla Alpak Alpakus.

12 – 14 maja 2023 r.  –

XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

Bardzo się cieszymy, że SHAiL otrzymał oficjalne zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do reprezentacji hodowców polskich alpak.

Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich stał się areną prezentacji i oceny najwspanialszych zwierząt od najlepszych hodowców w Polsce. Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych to wielkie święto dla hodowców i wyczekiwane wydarzenie także przez szeroką publiczność zainteresowaną podziwianiem najwspanialszych okazów zwierząt.

6 lipca 2023 r. –

ostateczny termin rejestracji stad wielbłądowatych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem platformy IRZplus. Na rejestrację poszczególnych zwierząt hodowcy zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz.U.2022.poz 2727) mają czas do 6 lipca 2024 roku.

23 sierpnia 2023 r. –

wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. 2023 poz. 1562). Uwzględniając wcześniejsze wnioski SHAiL rozporządzenie to przewiduje dotacje przedmiotowe dla podmiotów prowadzących Księgi Hodowlane alpak oraz Ocenę Wartości Użytkowej alpak. Podmiotem wykonującym oba te zadania zgodnie z decyzjami ministra ds. rolnictwa jest Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam. Ze względu na to, że alpaki są nowym gatunkiem, którego ma dotyczyć dofinansowanie konieczna jest notyfikacja UE.

8 października 2023 r. –

na zaproszenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu SHAiL wzięło udział w wydarzeniu pt. „Chów i hodowla małych przeżuwaczy”. Odwiedzający mogli oglądać zwierzęta z czterech hodowli zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu oraz wysłuchać prelekcji branżowych: „Alpaki i lamy – nowy kierunek w hodowli” (Prezes SHAiL Anna Sandomierska) oraz „Alpakoterapia i wykorzystywanie Alpak w turystyce” (Wiceprezes SHAiL Grzegorz Kuliś).

7 grudnia 2023 r. –

Komisja Europejska pismem z dnia 7 grudnia 2023 r. poinformowała, że po przeanalizowaniu przekazanych przez władze Polski informacji dotyczących pomocy „program SA.109010 (2023/N) – Pomoc dla sektorów hodowli alpak i drobiu”, postanowiła nie wnosić zastrzeżeń do tego środka pomocy, i uznać go za zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

14 grudnia 2023 r. –

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniając wnioski SHAiL z dnia 12 grudnia 2023 r. wydaje decyzje 84/2023 i 85/2023 udzielające dotacji przedmiotowych na refundację kosztów subsydiowanych usług polegających na prowadzeniu ksiąg hodowlanych alpak, oraz oceny wartości użytkowej alpak wykonanych w 2023 r. na rzecz hodowców będących mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy osobom pracującym w MRiRW za wyjątkowo szybkie rozpatrzenie naszych wniosków i wydanie pozytywnych decyzji. Pozwoliło to na złożenie wniosków o wypłatę środków przyznanych na rok 2023 w ustawowych terminach (do 20 grudnia) i ich realizację.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content