O nas

Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam – SHAiL powstało 21.02.2018 roku w Warszawie jako związek hodowców alpak i lam.

Rys historyczny

Powód powstania SHAiL był bardzo złożony. Niewłaściwa retoryka, nieodpowiednia polityka, dbałość o interesy jednostek, a nie wszystkich hodowców, czy w końcu wykluczenie z rejestracji zwierząt o wskazanym pochodzeniu. Ta jawna dyskryminacja zwierząt spowodowała, iż część hodowców nie widziała możliwości funkcjonowania w ówcześnie działającym związku. Hodowcy ci podjęli decyzję o założeniu Stowarzyszenia, które zrzeszać będzie hodowców alpak i lam, bez względu na pochodzenie zwierząt.
Powodem powstania SHAiL były także planowane prace nad projektem Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Ustawa ta miała wpisywać alpaki w poczet zwierząt gospodarskich. Alpaki jako zwierzęta gospodarskie to ogromna nadzieja na uregulowanie wszystkich spraw dotyczących chowu, hodowli, a przede wszystkim zasad importu. To koniec ze zwierzętami nieznanego pochodzenia i o nieznanej dacie urodzenia. Alpaki gospodarskie to trwale oznakowane zwierzęta, oznaczone co do tożsamości. To znana data urodzenia, miejsce (hodowla, stado) w którym przyszło na świat, znany właściciel, a także w niedalekiej przyszłości znane korzenie, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie – rodowód, kwintesencja istnienia nie tylko zwierząt, ale także ludzi. Narzędziem do realizacji tych celów są rejestry i księgi hodowlane. Jako hodowcy chcieliśmy uczestniczyć w tworzeniu historii hodowli alpak w Polsce.

Po długim procesie legislacyjnym dnia 21 stycznia 2021 roku weszła w życie najważniejsza dla polskich hodowców alpak Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Hodowane przez nas zwierzęta – alpaki stały się zwierzętami gospodarskimi. Lamy pozostały zwierzętami egzotycznymi, jednak podlegają obowiązkowi trwałego oznakowania i rejestracji. Ustawa z dnia 4 listopada 2022 o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

8 lipca 2021 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich.

SHAiL składa odpowiednie dokumenty i wnioskuje o prowadzenie Ksiąg Hodowlanych. Po kilkumiesięcznych konsultacjach i dopracowywaniu programu hodowlanego 28 czerwca 2022 roku Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam otrzymało decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającą na prowadzenie Ksiąg Hodowlanych dla alpak rasy Huacaya oraz rasy Suri.

Następnie 29 września 2022 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich. Rozporządzenie to upoważnia Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam do prowadzenia oceny wartości użytkowej obu ras alpak.

Głównymi celami SHAiL są:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • Działania informacyjne, promocyjne, rzecznicze, naukowe, publicystyczne, badawcze i edukacyjne w zakresie rozpowszechniania wiedzy o alpakach i lamach, chowu oraz hodowli alpak i lam, jakości włókna, alpakoterapii i lamoterapii, a także humanitarnego traktowania alpak i lam.
  • Opracowanie programów hodowlanych z zachowaniem prawa udziału wszystkich hodowców.
  • Opracowanie i wdrożenie rejestrów hodowlanych, prowadzenie ksiąg hodowlanych alpak zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi oraz realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego ds. rolnictwa.
  • Współpracę z instytucjami naukowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia oraz współpracę z różnego typu podmiotami o tożsamym lub podobnym charakterze działania.
  • Promowanie turystyki i wypoczynku związanych z alpakami i lamami.
  • Promowanie alpakoterapii i lamoterapii.
  •  Podejmowanie interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, w szczególności alpak i lam.
  • Udział w tworzeniu regulacji prawnych w zakresie hodowli i chowu alpak i lam.
  • Udzielanie wsparcia merytorycznego i technicznego członkom Stowarzyszenia oraz innym hodowcom.

Skip to content