Dnia 28 czerwca b.r. Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam otrzymało dwie decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pozwolenia na prowadzenie ksiąg hodowlanych alpak, odpowiednio:

To kolejny bardzo ważny krok dla polskiej hodowli alpak.

Zgodnie z Ustawą z 10 grudnia 2020 o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Art. 2 pkt.12) zwierzę CZYSTORASOWE to – „zwierzę pochodzące co najmniej od dwóch pokoleń przodków wpisanych do księgi hodowlanej danej rasy lub linii hodowlanej, które spełnia warunki wpisu do księgi hodowlanej określone w programie hodowlanym”.

Jesteśmy dumni, że nasze stowarzyszenie otrzymało te decyzje ministerialne.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content