Witaj nieznajomy

Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam

Reklama w SHAiL.pl

Zarząd SHAiL

Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam udostępnia przestrzeń reklamową na stronie www.shail.pl (strona główna, zakładki „Aktualności” i „Do poczytania”) oraz w Grupie Społecznościowej „Alpaka Polska” na Facebook'u, gdzie Reklamodawca może zakupić emisję reklamy na określony czas, w oparciu o poniższe zasady:

 1. Warunki ogólne
  1. SHAiL nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam
  2. SHAiL zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treść lub treść strony docelowej są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich, interesy Reklamobiorcy lub nie ma możliwości technicznych realizacji zamówienia.
 2. Rezerwacja, zamówienie i warunki płatności
  1. Wszystkie ceny podane w cenniku (pkt. 5.) są cenami brutto.
  2. Na życzenie Reklamodawcy SHAiL wystawia fakturę.
  3. Reklamodawca może dokonać rezerwacji przestrzeni reklamowej oraz terminu emisji e- mailem na adres (biuro@shail.pl), następnie zobowiązany jest do potwierdzenia rezerwacji poprzez przesłanie podpisanego zamówienia w ciągu 14 dni od dokonania rezerwacji.
  4. Zamówienie emisji reklam dokonuje się wyłącznie na odpowiednim formularzu „Zlecenie Reklamy”, który następnie może zostać dostarczony do SHAiL drogą pocztową na adres: 33-190 Ciężkowice, ul. Górska 14 lub e-mailem na adres biuro@shail.pl. Zamówienie to musi być dostarczone min. 14 dni przed emisją.
  5. Emsja reklamy wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty.
  6. Opłaty za odwołanie emisji reklamy potwierdzonej zamówieniem:
   •  do 14 dni przed rozpoczęciem emisji: bez opłat;
   •  od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem emsji: kara umowna w wysokości 20 % wartości zamówienia brutto;
   •  poniżej 7 dni przed rozpoczęciem emisji: kara umowna w wysokości 40% wartości zamówienia brutto;
   •  w trakcie trwania emisji: kara umowna w wysokości 80% wartości zamówienia pozostałej do realizacji.
 3. Realizacja zamówienia
  1. Materiały niezbędne do realizacji kampanii (graficzny plik reklamowy) powinny być dostarczone do SHAiL (biuro@shail.pl) nie później niż 7 dni przed datą emisji. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę ww. terminu spowoduje, iż zamówiona reklama nie zostanie zamieszczona, a jednocześnie Reklamodawca zostanie obciążony kosztami zamówionej reklamy.
  2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych kampania nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie, wówczas odpowiednio wydłużamy czas jej realizacji lub Reklamodawca może wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu.
  3. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Reklamodawca składa w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty planowanego zakończenia emisji danej kampanii. Po upływie tego terminu kampanię uznaje się za zrealizowaną prawidłowo i zgodnie ze złożonym zamówieniem.
 4. Warunki techniczne
  1. Box reklamowy, wymiary 240x240px.
  2. Istnieje możliwość zakupu kilku (max. 4) boxów reklamowych.
  3. Połączenie boxów możliwe jest wyłącznie w konfiguracji pionowej.
  4. Format: JPEG.
 5. Cennik
  Czas emisji

  miesiąc

  kwartał

  1/2 roku rok
  Opłata za 1 box 90 (*45) 260 (*130) 900 (*450)

  *dotyczy Reklamodawcy będącego członkiem SHAiL
  REKLAMA W GRUPIE „ALPAKA POLSKA”, W POSTACI WPISU ADMINISTRATORA GRUPY, RAZ W TYGODNIU (PIĄTEK), PRZEZ CAŁY CZAS EMISJI REKLAMY.

  1. Przy zakupie więcej niż 1 boxu każdy następny -10%
  2. Dla opcji 1/2 roku i rok
   ◦  Link aktywny do strony przez serwer SHAiL +50%
   ◦  Link aktywny na serwer Reklamodawcy (pozycjonujący) +100%
  3. Przy przedłużeniu umowy o kolejny okres nie krótszy od poprzedniego -15%
 6. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
  2. Podpisując Zlecenie Reklamowe Reklamodawca oświadcza, że wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu, zawartych Umów lub oświadczeń stron z nimi związanych rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby SHAiL.
  3. SHAiL zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.
  4. W przypadku zmiany regulaminu podczas trwania emisji będzie ona prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.

 

Pobierz zlecenie