Witaj nieznajomy

Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam

Polityka prywatności

Zarząd SHAiL

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również zwanym RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowycch jest Prezes Stowarzyszenia Hodowców Alpak i Lam.
 2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:
  • listownie na adres:  Wiesław Gołębiewski, 33-190 Ciężkowice ul. Górska 14
  • przez e-mail.: biuro@shail.pl
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane  osobowe:
  • w celach związanych i wynikających z przystąpienia do Stowarzyszenia Hodowców Alpak i Lam i wynikających z realizacji celów statutowych SHAiL na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,
  • w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f  RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody, gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail biuro@shail.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 6. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.    
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
  • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora.
 8. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 9. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie deklaracji przystąpienia do SHAiL. Okres przetwarzania danych trwa do momentu zakończenia członkostwa,
  • w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
  • jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego,
  • także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  • do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 10. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.